Arbetsmiljöpolicy

"Spesialdekker strävar efter att skapa optimala förutsättningar med avseende på god arbetsmiljö."

"Målet med arbetsmiljöarbetet är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs."

Detta uppnås genom att:

  • Arbetsmiljön är en för företaget och de anställda gemensam angelägenhet. Den ska bedrivas i samverkan där alla medverkar. 
  • Lagar och andra krav inom arbetsmiljöområdet uppfylls. 
  • Riskfyllda arbeten kartläggs och utvärderas så att åtgärder kan vidtas för att minimera olyckor på arbetsplatsen. 
  • Arbetsmilöpolicyn ska regelbundet utvärderas och revideras vid behov så att ständiga förbättringar möjliggörs.